w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy pod nazwą „Aktywność to przyszłość 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.: pobierz pełną treść zarządzenia.

Załącznik do zarządzenia: pobierz.

Oferta realizacji zadania publicznego: pobierz.

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego: pobierz.

Umowa o realizację zadania publicznego: pobierz.

Inne wpisy