Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) gminy mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych  na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby każdy właściciel nieruchomości na terenie Gminy Radgoszcz wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków, zapoznał się z niniejszym pismem i wypełnił załączoną ankietę.

Wypełnione przez Państwa ankiety pozwolą na uaktualnienie wymaganej przepisami prawa elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dadzą obraz potrzeb budowy nowych odcinków kanalizacji sanitarnej na najbliższe lata.

Jednocześnie informujemy, że pracownicy Urzędu Gminy Radgoszcz będą kontrolować umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych, ponieważ zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są zobowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi.

Informujemy, że w przypadku niedopełnienia wyżej wymienionego obowiązku, będą prowadzone kontrole w zakresie sposobu postępowania z powstającymi ściekami na terenie nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej, dla których nie zostaną złożone zgłoszenia.

Ponadto informujemy, że osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłoczne.

W tym celu opracowany został specjalny formularz zgłoszeniowy pod nazwą „ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW”: pobierz dokument.

Wypełnione i podpisane zgłoszenia należy złożyć w terminie do dnia 31 marca 2021 r. prosimy:

  • składać w pok. nr 3 Urzędu Gminy  w Radgoszczy
  • przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Radgoszczy, Pl. Św. Kazimierza 7-8, 33-207 Radgoszcz
  • przekazać bezpośrednio sołtysom

Inne wpisy