Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego

Ogłoszenie Wójta Gminy Radgoszcz z dnia 23 stycznia 2019 r.

Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (j. t. dz. U. z 2018 r., poz. 2268) Wójt Gminy Radgoszcz podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Radgoszcz w 2019 roku. Uwagi i propozycje zmian do projektu uchwały można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radgoszczy Pl. Św. Kazimierza 7 – 8, pokój nr 11 w terminie do 13 lutego 2019 r.

Projekt: <pobierz>

Załącznik: <pobierz>

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Żdżary

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) Wójt Gminy Radgoszcz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, należących do zasobu mienia komunalnego Gminy Radgoszcz przeznaczonych do sprzedaży: <pobierz>

Cegła na sprzedaż

Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza do sprzedaży cegłę w ilości 600 szt. za cenę 0,30 zł. + VAT/szt. Wnioski o sprzedaż można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radgoszczy pok. 11 w terminie do 20.12.2018 r. do godz. 12.00.

Sprzedający nie zapewnia załadunku ani transportu. Bliższe informacje można uzyskać w pokoju nr 16 lub pod nr tel. 14 641-41-39 wew. 137. Cegła będzie sprzedawana według kolejności wpływu wniosków.

Ogłoszenie o sprzedaży wozu asenizacyjnego

Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza do sprzedaży w drodze konkursu ofert wóz asenizacyjny:

Rodzaj pojazdu: naczepa
Wersja: asenizacyjny
Marka: JOSKIN
Model pojazdu: 7000ME
Rodzaj naczepy: cysterna asenizacyjna
Rok produkcji: 2010 r.
Nr identyfikacyjny (VIN): YD87000MFAJB25331
Zawieszenie osi: resory
Cena wywoławcza: 29.400,00 zł brutto (w tym 23% VAT)

Oferty z proponowaną ceną zakupu należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radgoszczy pok. 11 w zamkniętych kopertach z opisem ,,Oferta na zakup wozu asenizacyjnego".

Termin składania ofert do 14.12.2018 r. do godz. 10, oferty złożone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Bliższe informacje można uzyskać w pokoju nr 16 lub pod nr tel. 14 641-41-39 wew. 111.