Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminę Radgoszcz – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy pod nazwą „Aktywność to przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

Pobierz: zarządzenie

Pobierz: załącznik do zarządzenia

Pobierz: oferta realizacji zadania publicznego

Pobierz: sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

Pobierz: umowa o realizację zadania publicznego

Inne wpisy