Urząd Gminy w Radgoszczy uprzejmie informuje, że została dokonana weryfikacja danych zawartych w deklaracjach złożonych na dzień 31.10.2020 r. o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczących liczby osób zamieszkujących nieruchomości na terenie Gminy Radgoszcz. Z przeprowadzonej weryfikacji przez pracowników złożonych dotychczas deklaracji wynika, że zawierają one niekompletne dane co do liczby osób zamieszkujących w danej nieruchomości. Ujawniono także nieruchomości, które są zamieszkiwane, ale ich mieszkańcy dotychczas w ogóle nie złożyli deklaracji.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych, takich jak liczba osób zamieszkujących na terenie nieruchomości, właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 10 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

Urząd Gminy zaprasza mieszkańców, którzy nie zawarli w dotychczas złożonych deklaracjach pełnej informacji o liczbie osób zamieszkujących nieruchomość, do złożenia korekty deklaracji lub stosownych wyjaśnień.

Apelujemy do mieszkańców, aby zgłaszali się do Urzędu Gminy w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracjach, Urząd Gminy poprosi o udzielenie wyjaśnień oraz do złożenia korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Inne wpisy