W ramach realizacji przepisów nakładających obowiązek przygotowywania się w czasie pokoju do funkcjonowania w ewentualnych innych stanach gotowości obronnej państwa, (szczególnie w czasie wojny), w dniu 25 października 2023 r. (środa) w Gminie Radgoszcz  prowadzone  będzie  ćwiczenie obronne. Założenie do ćwiczenia oparte będzie na fikcyjnych zdarzeniach, które wymagały od najwyższych organów państwa podwyższenia gotowości obronnej w całym kraju. Przepisy nakładają na organy gminy obowiązek prowadzenia ćwiczeń raz na trzy lata. W poprzednich latach epidemia COVID 19 zakłóciła cykl prowadzenia tych ćwiczeń. Jednym z ćwiczonych elementów będzie dystrybucja tabletek stabilnego jodu, dlatego zachęca się mieszkańców do przypomnienia sobie zasad dotyczących warunków  przyjmowania tego preparatu, określonych przez Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w broszurze informacyjnej. Jednocześnie informuje się, że w dniu ćwiczenia osoby załatwiające sprawy w Urzędzie Gminy, GOPS lub na poczcie muszą posiadać przy sobie dokument tożsamości.

Wykaz lokalizacji punktów wydawania preparatów jodu na terenie gminy Radgoszcz:

  1. Zespół Szkolno-Przedszkolny Radgoszcz Pl. Św. Kazimierza 10
  2. Szkoła Podstawowa Luszowice ul. Tarnowska 31
  3. Szkoła Podstawowa w Zarzeczu Dużym, ul. Mickiewicza 39,
  4. Wiejski Dom Kultury w Narożnikach, ul. Narożniki 75,
  5. Remiza OSP w Małcu, ul. Szczucińska 34,
  6. Dom Ludowy w Smykowie, ul. Jeziorańska 1,
  7. Budynek Integracji Społeczności Wiejskiej w Żdżarach, ul. Tarnowska 104,

Organizacja i zasady wydawania

Tabletki wydawane będą wyłącznie po ogłoszeniu zagrożenia. Informacja o prowadzonej dystrybucji oraz punktach wydawania tabletek jodowych przekazywana będzie za pośrednictwem mediów, a w razie konieczności także nagłośnienia na samochodach strażackich. Wydawanie preparatów jest jednorazowe.

W celu zapewnienia sprawnego wydawania tabletek jodowych mieszkańcy zgłaszają się do punktu wydawania w sołectwie w którym zamieszkują. Do punktu zgłasza się jeden pełnoletni mieszkaniec z każdej posesji, który otrzyma odpowiednią ilość tabletek dla wszystkich domowników. Wydawanie następuje zgodnie z kolejnością zgłoszenia. W punkcie wydawania należy bezwzględnie zachować spokój oraz porządek.

Na obszarze obiektów wydawania preparatów jodowych, nie ma możliwości ich przyjęcia.

Próby pobrania preparatów jodowych, przez osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zgłaszane będą Policji.

Inne wpisy