W dniu 31.03.2021 r. Gmina Radgoszcz podpisała umowę w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 o dofinansowanie w formie grantu w wysokości 74 999,99 zł.

Głównym celem projektu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne poprzez zakup przez organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych) sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

W ramach projektu Gmina Radgoszcz zakupi sprzęt komputerowy do zdalnej nauki dla 3 szkół podstawowych: w Radgoszczy, Luszowicach i Zarzeczu Dużym.

 

Inne wpisy