Preambuła Wniosku/Petycji*: Wnioskodawca przed złożeniem niniejszego wniosku – zapoznał się z protokołem pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli o sygnaturze: LKI.430.003.2019 Nr ewid. 74/2019/P/19/072/LKI (w całości dostępny na stronach nik.gov.pl). W rzeczonym protokole – wnioski pokontrolne powzięte przez NIK – mają negatywny wydźwięk – i są prawie tożsame z innymi uprzednio realizowanymi przez NIK kontrolami w gminach w tym obszarze tematycznym – zatem można mniemać, że opisany stan jest permanentny, etc

W treści wzmiankowanego protokołu NIK – inter alia konkluduje: pobierz dokument.