Wójt Gminy Radgoszcz zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu: Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Radgoszcz. Celem konsultacji społecznych jest poznanie Państwa opinii na temat ww. dokumentu. Diagnoza będzie stanowiła podstawę do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Radgoszcz na lata 2022–2030. Konsultacje społeczne przeprowadzone są w terminie od dnia 10.08.2022 r. do dnia 26.08.2022 r.


Zbieranie uwag i wniosków przebiegać będzie w formie papierowej oraz elektronicznej:
• z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: urzad@radgoszcz.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – Diagnoza Radgoszcz”.
b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy w Radgoszczy, Pl. Św. Kazimierza 7-8, 33–207 Radgoszcz z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – Diagnoza Radgoszcz”.
c) bezpośrednio do sekretariatu w budynku Urzędu Gminy w Radgoszczy w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Formularz konsultacyjny oraz Diagnoza wraz z załącznikami dostępne są od dnia 10.08.2022 r.:
• w wersji papierowej w budynku Urzędu Gminy w Radgoszczy w sekretariacie;
• w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Radgoszczy (www.bip.malopolska.pl/ugradgoszcz) i na stronie internetowej gminy.

Pobierz: Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Radgoszcz

Pobierz: Formularz zgłaszania uwag

 

Inne wpisy