Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza konsultacje rocznego „Programu współpracy Gminy Radgoszcz z  organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”. Celem konsultacji jest poznanie opinii podmiotów o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sprawie przedmiotu konsultacji. Uwagi można złożyć osobiście na przygotowanym formularzu zgłoszenia opinii w sekretariacie Urzędu Gminy,  przesłać drogą pocztową (Urząd Gminy w Radgoszczy, pl. Św. Kazimierza 7-8, 33-207 Radgoszcz) lub drogą elektroniczną na adres: promocja.radgoszcz@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do 17 października 2019 roku.

Na kopercie (lub w tytule maila) należy dopisać KONSULTACJE PROGRAM WSPÓŁPRACY 2020. Projekt Programu oraz formularz uwag dostępny jest na stronie internetowej www.radgoszcz.pl,  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Radgoszcz.

Ogłoszenie skierowane jest do organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie gminy lub na rzecz jej mieszkańców.

Pobierz: ogłoszenie

Pobierz: program

Pobierz: regulamin

Pobierz: formularz

Inne wpisy