Kontrola w miejscowości smyków – od 17.06.2024 r. – zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni. Na podstawie art. 6 ust. 5a i ust. 5aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399) przeprowadzone będą kontrole:

 1. Posiadanie przez właściciela nieruchomości lub zarządcę nieruchomości umów na pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych.
 2. Sprawdzenie dowodów uiszczenia opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.
 3. Dokonanie zgłoszenia w Urzędzie Gminy Radgoszcz faktu użytkowania przydomowej oczyszczalni ścieków lub zbiornika bezodpływowego (szamba)

Wyżej wymienione przepisy stanowią, że Wójt Gminy Radgoszcz jest obowiązany prowadzić kontrole co najmniej raz na dwa lata.

SPOSÓB REALIZACJI KONTROLI

 

 1. Kontrolę będą przeprowadzać upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy w Radgoszczy.
 2. Brak jest ustawowego obowiązku zawiadamiania o planowanej kontroli, pomimo to informujemy iż w najbliższym czasie będą prowadzone kontrole w miejscowości Smyków. Powyższa informacja pozwala właścicielom nieruchomości na przygotowanie się właściciela lub zarządcy nieruchomości na zgromadzenie wymaganych dokumentów, tj.:
  a) aktualnych umów na pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych i osadów w przydomowych oczyszczalniach,
  b) dowodów uiszczenia opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków.
 3. Kontrola realizowana będzie bezpośrednio na terenie nieruchomości w obecności właściciela lub zarządcy nieruchomości.
 4. W przypadku nieokazania przez właściciela kompletu wymaganych dokumentów po uzgodnieniu z kontrolującym możliwe będzie dostarczenie do Urzędu Gminy.
 5. Po zakończeniu kontroli sporządzony zostanie protokół z kontroli.

Inne wpisy