Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, obchodziła w ubiegłym roku jubileusz 30-lecia. Instytucja powołana na podstawie zapisów ustawy z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników zobowiązana została do obsługi rolników w sprawach dotyczących: obejmowania ubezpieczeniem społecznym rolników, opłacania składek na to ubezpieczenie, oraz prowadzenia działań prewencyjnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa w pracach rolniczych. Jednym z wiodących haseł, które chcemy poruszyć to: „Mądrze postępujesz wypadku nie spowodujesz”. Wskazuje rolnikom zagrożenia wypadkowe związane z użytkowaniem maszyn i urządzeń rolniczych, sposobów ich likwidowania, a w konsekwencji zmniejszenie liczby wypadków przy ich udziale.

Na przestrzeni lat zaobserwować można było zgłaszane wypadki podczas obsługi m.in.: ciągników rolniczych; maszyn, urządzeń do pozyskiwania i obróbki drewna, w tym pilarek tarczowych
i łańcuchowych oraz środków transportowych – przyczep, wozów konnych, samochodów dostawczych, maszyn, urządzeń do zbioru ziemiopłodów. Według statystyk  prowadzonych przez Placówkę Terenową KRUS Dąbrowa Tarnowska rolnicy najczęściej byli poszkodowani wskutek wypadków z kategorii: wypadki z udziałem maszyn i urządzeń rolniczych; pochwycenie, uderzenie przez ruchome części maszyn i urządzeń, upadki osób oraz  inne zdarzenia (zwichnięcia i skręcenia kończyn podczas wchodzenia i wychodzenia na maszyny rolnicze). Przyczyną zdarzeń zgłoszonych wypadków z udziałem maszyn i urządzeń były:

  • niestosowanie się do instrukcji obsługi maszyn i urządzeń, dokonywanie napraw we własnym zakresie (np. z uwagi na koszty);
  • wykonywanie czynności bez usunięcia zagrożenia (np. niewyłączenie maszyny lub zasilania), niewłaściwe operowanie kończynami w strefie zagrożenia;
  • brak niezbędnego przeszkolenia i doświadczenia obsługującego;
  • niestosowanie odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej;
  • nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych, przyczep i wozów;
  • niewłaściwe uchwycenie , trzymanie narzędzi, środków i przedmiotów pracy;
  • lekceważenie przez rolników zagrożeń przy pozornie łatwych czynnościach;
  • stosowanie niewłaściwego obuwia;
  • wykorzystywanie maszyn i urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem;
  • zły stan psychofizyczny osoby wykonującej pracę (w tym stan po spożyciu alkoholu, środków odurzających, choroba).

Powodem wypadków z udziałem maszyn i urządzeń był także zły stan techniczny maszyn rolniczych: brak napraw i konserwacji, brak właściwych osłon i zabezpieczeń ruchomych części, stosowanie materiałów zastępczych przy naprawach, a także eksploatacja tzw. domowych samoróbek. Podczas pracy z maszynami i urządzeniami rolniczymi rolnik powinien być skoncentrowany na wykonywanym zadaniu i użytkować maszyny zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zasadami podanymi w instrukcji obsługi.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że zgłoszenia wypadku może dokonać poszkodowany lub inna osoba, bezpośrednio w siedzibie KRUS, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub poprzez platformę ePUAP  nie wychodząc z domu. Należy pamiętać że wypadek zgłaszamy jak najwcześniej, tj. bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia jego zaistnienia.

Pamiętaj: późne zgłoszenie wypadku i związany z tym brak możliwości ustalenia jego okoliczności, mogą skutkować odmową prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku.

Inne wpisy