Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 10 września 2020 roku o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza otwarty nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do powszechnego spisu rolnego na terenie Gminy Radgoszcz, który odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 roku. Kandydat na rachmistrza terenowego musi spełniać następujące wymagania:

1) być osobą pełnoletnią,
2) zamieszkiwać na terenie Gminy Radgoszcz,
3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
5) nie może być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydat na rachmistrza terenowego:

  • Zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego, o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie – obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego, zakończone egzaminem. Szkolenie i egzamin realizowany będzie za pomocą aplikacji e/m-learning
  • Dane podane przez kandydatów na rachmistrzów terenowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy.  Podczas rejestracji kandydata system wygeneruje dane do uwierzytelniania (login do aplikacji e/m‑learning, który jest przekazywany kandydatowi).   Jednocześnie na podany przez kandydata adres zostanie automatycznie wysłana wiadomość email zawierająca wygenerowane hasło, które w połączeniu z loginem przekazanym w momencie rejestracji kandydata na rachmistrza posłuży do zalogowania się do systemu  oraz do uzyskania  informacji o sposobie dostępu do aplikacji e/m-learning, na której są materiały i przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukcje oraz prezentacje i materiały popularyzacyjne.
  • Kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia, (które odbędzie się w okresie sierpień – wrzesień 2020 r.) i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu.
  • Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych (ważne w przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów).
  • Praca rachmistrza terenowego wykonywana będzie na podstawie umowy zlecenia. Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1728).

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie Wójta Gminy Radgoszcz – Gminnego Komisarza Spisowego o  naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2020: pobierz

Załącznik 1 Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego

Załącznik nr 2 Oświadczenie o niekaralności

Załącznik 3 Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru na rachmistrzów terenowych

Inne wpisy