Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Radgoszcz z dnia 1 lutego 2024 roku w sprawie: przeprowadzenia otwartego Konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Radgoszcz  w roku 2024. Na podstawie art. 30 ust.1,  ust.2 pkt 2 i 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz  art. 5 ust.2 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 577) oraz uchwały Nr LI/325/23 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 28 listopada 2023  roku  w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Radgoszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 Wójt Gminy Radgoszcz zarządza co następuje: otwórz zarządzenie. Pliki do pobrania:

Wzór Oferta: pobierz.

Wzór Sprawozdania: pobierz.

Wzór Formularza: pobierz.

Zarządzenie o powołaniu komisji konkursowej: pobierz.

Inne wpisy