Zarządzenie Wójta Gminy Radgoszcz w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy pod nazwą „Aktywność to przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

Zarządzenie: pobierz

Regulamin: pobierz

Wzór oferty: pobierz

Wzór sprawozdania: pobierz

Inne wpisy