Zarząd Lokalnej Grupy Działania PROWENT serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Radgoszcz na otwarte spotkanie dotyczące kierunków opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD PROWENT na lata 2021-2027, które odbędzie się dnia 6 lipca 2022 r. o godz. 10.00 w Budynku Integracji Społeczności Wiejskiej w Żdżarach. Spotkanie konsultacyjne realizowane jest w ramach Poddziałania: Wsparcie Przygotowawcze, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Program spotkania:

  1. Podsumowanie PROW 2014-2020
  2. Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń najbliższego otoczenia / gminy, diagnoza
    obszaru.
  3. Prezentacja możliwości programowych (PROW i EFS+)
  4. Próba wyznaczenia kierunków przyszłej strategii (propozycje projektów, których realizację
    powinna uwzględniać nowopowstająca LSR).
  5. Podsumowanie spotkania oraz rekomendacje do nowej LSR.

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania „PROWENT” rozpoczęła prace nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2021-2027, która umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację zadań,
inwestycji, wydarzeń i wszelkich inicjatyw, które wpłyną na rozwój naszego obszaru oraz przyczynią się do poprawy życia mieszkańców.

 Zakres i kierunki wsparcia, które kierowane będą na nasz obszar określone zostaną w Lokalnej Strategii Rozwoju, która opracowywana jest metodą partycypacji społecznej, czyli z udziałem społeczności lokalnej – odwoływać się będzie do lokalnych uwarunkowań, zasobów i potrzeb.

W związku z powyższym rozpoczynamy konsultacje społeczne w gminach, na które serdecznie Państwa zapraszamy. Spotkania organizowane będą na terenie każdej z gmin członkowskich i dotyczyły będą analizy potrzeb mieszkańców obszaru działania naszej LGD. Podczas spotkań chcielibyśmy poznać Państwa opinie, oczekiwania, potrzeby oraz obszary życia wymagające wsparcia, które uwzględnione zostaną w Lokalnej Strategii Rozwoju.

PAŃSTWA GŁOS JEST BARDZO WAŻNY!


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Inne wpisy