Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Właściciele nieruchomości na terenie Gminy Radgoszcz  posiadający zbiorniki bezodpływowe (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków zobligowani są wypełnić druk zgłoszenia i dostarczyć do Urzędu Gminy w Radgoszczy.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 19 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2019.2010 t.j. z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli nieruchomości na terenie gminy Radgoszcz o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy w Radgoszczy.

W związku z zaistniała sytuacją termin składania zgłoszeń zostaje wydłużony
do 30.06.2021 r.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy w Radgoszczy, pok. nr 3 oraz na stronie internetowej www.radgoszcz.pl.

Wypełnione druki prosimy składać w Urzędzie Gminy, pok. nr 3 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: urzad@radgoszcz.pl

W przypadku niedopełnienia obowiązku zgłoszenia zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni informujemy, że pracownicy urzędu będą kontrolować umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych, ponieważ zgodnie z art. 6 ust 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za w/w usługi.

Zgłoszenie zbiornika: pobierz.

Inne wpisy