Zatwierdzenie wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych w roku 2021

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 2 i 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst. Dz. U. z 2020  roku, poz. 713 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIII/145/20 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 27 listopada 2020 roku  w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok  2021  Wójt Gminy Radgoszcz zarządza, co następuje: pobierz zarządzenie.…

Czytaj więcej

Remont drogi gminnej 180248 K Radgoszcz – Luszowice w km od 2+700 do km 4+305 wraz z remontem przepustu w km 4+287 w miejscowości Smyków i Luszowice, Gmina Radgoszcz

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu remont drogi gminnej 180248 K Radgoszcz – Luszowice w km od 2+700 do km 4+305 wraz z remontem przepustu w km 4+287 w miejscowości Smyków i Luszowice, Gmina Radgoszcz: pobierz.

Czytaj więcej

Dowozy i odwozy uczniów na terenie gminy Radgoszcz w roku szkolnym 2020/2021

Wójt Gminy Radgoszcz, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), informuje, że powyższy przetarg został rozstrzygnięty. Za najkorzystniejszą w świetle przyjętych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteriów oceny ofert uznano ofertę: otwórz.

Czytaj więcej

Przebudowa istniejących wnętrz w budynku OSP Luszowice

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu pn. Przebudowa istniejących wnętrz w budynku OSP Luszowice w zakresie dostosowania zespołu kuchennego i sanitarnego do obowiązujących wymogów sanitarnych oraz rozbudowa o schody wejściowe wraz z infrastrukturą techniczną – sprawa znak: BZ.271.17.2020: pobierz.

Czytaj więcej