Zarządzenie nr 37/2021

Zarządzenie Wójta Gminy Radgoszcz w sprawie dofinansowania realizacji zadania publicznego w zakresie aktywizacji zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminę Radgoszcz – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy pod nazwą “Aktywność to przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1.1.

Czytaj więcej

Zatwierdzenie wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych w roku 2021

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 2 i 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst. Dz. U. z 2020  roku, poz. 713 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIII/145/20 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 27 listopada 2020 roku  w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok  2021  Wójt Gminy Radgoszcz zarządza, co następuje: pobierz zarządzenie.  

Czytaj więcej