Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza konsultacje rocznego „Programu współpracy Gminy Radgoszcz z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.

Celem konsultacji jest poznanie opinii podmiotów o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sprawie przedmiotu konsultacji.

Uwagi i sugestie w odniesieniu do zapisów w/w dokumentu można złożyć osobiście na przygotowanym formularzu zgłoszenia opinii w sekretariacie Urzędu Gminy, przesłać drogą pocztową (Urząd Gminy w Radgoszczy, pl. Św. Kazimierza 7-8, 33-207 Radgoszcz) lub drogą elektroniczną na adres: promocja.radgoszcz@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do 13 LISTOPADA 2022 roku.

Na kopercie (lub w tytule maila) należy dopisać KONSULTACJE PROGRAM WSPÓŁPRACY 2023.

Projekt Programu oraz formularz uwag dostępny jest na stronie internetowej www.radgoszcz.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Radgoszcz.

Ogłoszenie skierowane jest do organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie gminy lub na rzecz jej mieszkańców.

Załączniki:

1. Projekt Programu współpracy Gminy Radgoszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – na rok 2023: Pobierz.
2. Regulamin konsultacji społecznych: Pobierz.
3. Formularz uwag do program: Pobierz.
4. Klauzula informacyjna RODO: Pobierz.

Z up. WÓJTA GMINY
SEKRETARZ
mgr Marek Kopia

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu Programu współpracy Gminy Radgoszcz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  w roku 2023: pobierz.

Inne wpisy