Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z póź. zm.) Wójt Gminy Radgoszcz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, należących do zasobu mienia komunalnego Gminy Radgoszcz przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym: otwórz

Czytaj więcej

Zarządzenie Nr 106/2019 Wójta Gminy Radgoszcz z dnia 3 grudnia 2019 roku

Zarządzenie Nr 106/2019 Wójta Gminy Radgoszcz z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie sprostowania oznaczenia nieruchomości w wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dni 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2018 r., poz. 994 z późn. zm. ) oraz…

Czytaj więcej

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Radgoszcz w 2020 roku

Wójt Gminy Radgoszcz, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), informuje, że powyższy przetarg został rozstrzygnięty. Za najkorzystniejszą w świetle przyjętych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteriów oceny ofert uznano ofertę: pobierz

Czytaj więcej