Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Wójt Gminy Radgoszcz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, należących do zasobu mienia komunalnego Gminy Radgoszcz przeznaczonych do oddania w dzierżawę: pobierz. Mapa: pobierz.

Czytaj więcej

Zatwierdzenie wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych w roku 2021

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 2 i 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst. Dz. U. z 2020  roku, poz. 713 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIII/145/20 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 27 listopada 2020 roku  w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok  2021  Wójt Gminy Radgoszcz zarządza, co następuje: pobierz zarządzenie.…

Czytaj więcej

Budowa całorocznego krytego placu zabaw w Radgoszczy

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy (sprawa znak: BZ.271.32.2021): pobierz. Informacja o unieważnieniu przetargu: pobierz. Pełna dokumentacja zamówienia publicznego znajduje się na platformie https://gmina-radgoszcz.ezamawiajacy.pl, co jest związane ze zmianami w Prawie zamówień publicznych, których efektem jest m.in. cyfryzacja zamówień publicznych.

Czytaj więcej

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 11/2021 Wójta Gminy Radgoszcz z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie: powołania Komisji konkursowej w celu oceny ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Radgoszcz w roku 2021 w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu, oraz rozwijania kultury.

Czytaj więcej