Konsultacje społeczne – ogłoszenie

Konsultacje społeczne – ogłoszenie w sprawie rocznego PROGRAMU WSPÓŁPRACY Gminy Radgoszcz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok. Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza konsultacje rocznego „Programu współpracy Gminy Radgoszcz z  organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”. Celem konsultacji jest poznanie opinii podmiotów o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.…

Czytaj więcej

Zatwierdzenie wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych w roku 2021

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 2 i 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst. Dz. U. z 2020  roku, poz. 713 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIII/145/20 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 27 listopada 2020 roku  w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok  2021  Wójt Gminy Radgoszcz zarządza, co następuje: pobierz zarządzenie.…

Czytaj więcej

Konsultacje społeczne – program współpracy Gminy Radgoszcz z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza konsultacje rocznego „Programu współpracy Gminy Radgoszcz z  organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”. Uwagi można złożyć osobiście na przygotowanym formularzu zgłoszenia opinii w sekretariacie Urzędu Gminy,  przesłać drogą pocztową (Urząd Gminy w Radgoszczy, pl. Św. Kazimierza 7-8, 33-207 Radgoszcz) lub drogą elektroniczną na adres: promocja.radgoszcz@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do 9 października 2020 roku. Na kopercie (lub w tytule…

Czytaj więcej

Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych w roku 2020

Zarządzenie Nr 7 /2020 Wójta Gminy Radgoszcz z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych w roku 2020. Po przeprowadzeniu otwartego Konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz  rozwijania kultury po rozpatrzeniu propozycji Komisji Konkursowej z dnia 10 marca 2020 roku zarządzam dofinansowanie zadań publicznych na rok 2020 następującym organizacjom w zakresie: pobierz.

Czytaj więcej

Konsultacje społeczne – program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza konsultacje rocznego „Programu współpracy Gminy Radgoszcz z  organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”. Celem konsultacji jest poznanie opinii podmiotów o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sprawie przedmiotu konsultacji. Uwagi można złożyć osobiście na przygotowanym formularzu zgłoszenia opinii w sekretariacie Urzędu Gminy,  przesłać drogą…

Czytaj więcej